અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા વધુ 3 કેસ પોઝિટીવ/સા.કુંડલાના જીરા સીમરણમા 2 અને રંગપુર 1 કેસ નોંધાયો/કુલ 60 પોઝિટીવ.

Share this:

અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા વધુ 3 કેસ પોઝિટીવ/સા.કુંડલાના જીરા સીમરણમા 2 અને રંગપુર 1 કેસ નોંધાયો/કુલ 60 પોઝિટીવ.

અમરેલી, 27/6/20
ANO ન્યુજ

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

BREAKING! ગુજરાત POLICEને દેશમા સૌપ્રથમ મળી ટેઝર ગન/આ ગનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય/જુઓ વિડીયો.

Sat Jun 27 , 2020
Share this: અમરેલી BREAKING! જીલ્લામા વધુ 3 કેસ પોઝિટીવ/સા.કુંડલાના જીરા સીમરણમા 2 અને રંગપુર 1 કેસ નોંધાયો/કુલ 60 પોઝિટીવ. અમરેલી, 27/6/20 ANO ન્યુજ Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email

Breaking News