26 જુલાઈ, કારગીલમા પાક.પર વિજય મેળવ્યાને 21 વષૅ પૂણૅ/563 શહિદ જવાનો અને 1363 ઈજાગ્રસ્ત જવાનોને AMRELI NEWS ONLINEના નમન.

Share this:

અમરેલી, 26/7/20
ANO ન્યુજ

26 જુલાઈ, કારગીલમા પાક.પર વિજય મેળવ્યાને 21 વષૅ પૂણૅ/563 શહિદ જવાનો અને 1363 ઈજાગ્રસ્ત જવાનોને AMRELI NEWS ONLINEના નમન.

Subhash Solanki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

CONFIDENCE POWER: કુદરતી ખોડખાપણને અવગણીને પણ માણસ ધારે ત્યાં પહોંચી શકે છે/અને એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે 3.5 ફુટના IAS આરતી ડોગરા.

Sun Jul 26 , 2020
Share this: અમરેલી, 26/7/20 ANO ન્યુજ 26 જુલાઈ, કારગીલમા પાક.પર વિજય મેળવ્યાને 21 વષૅ પૂણૅ/563 શહિદ જવાનો અને 1363 ઈજાગ્રસ્ત જવાનોને AMRELI NEWS ONLINEના નમન. Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it […]

You May Like

Breaking News